Contact Info

TITULAR DEL WEB

L’avís legal subscrit a continuació regula l’ús del domini web www.joanbernadictamens.com del qual és titular VIDRERES NOTAR SLU, amb CIF B55312375. A efectes de notificació, el domicili es troba al carrer d’Aragó, 141, 2n-D, 08015, de Barcelona (el Barcelonès), telèfon +34931354499 i adreça de correu electrònic info@joanbernadictamens.com.

VIDRERES NOTAR SLU es troba inscrit al Registre Mercantil de Girona, volum 3187, foli GI-63429, full 82, inscripció 1a.

ÚS I ACCÉS DELS USUARIS

S’informa l’usuari del web que el seu accés suposa la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís legal. L’ús del web té caràcter gratuït, no exigeix subscripció i no implica el preceptiu establiment de relació comercial amb VIDRERES NOTAR SLU.

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la Llei i aquest Avís legal, segons els bons costums i l’ordre públic. Igualment s’obliga a NO utilitzar el portal i el seu contingut amb finalitats i efectes il·lícits, lesius dels drets de VIDRERES NOTAR SLU, o de tercers o de que de qualsevol altra forma puguin danyar, sobrecarregar, inutilitzar o deteriorar el lloc web i/o els seus continguts i/o el servei de VIDRERES NOTAR SLU, o impossibiliti l’ús i gaudi normal d’aquests per part d’altres persones. La responsabilitat derivada del mal ús realitzat sobre els continguts d’aquest web recaurà únicament i exclusiva sobre l’usuari que hi accedeixi, quedant VIDRERES NOTAR SLU exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada. Queda prohibida la manipulació de les dades identificatives de VIDRERES NOTAR SLU, contingudes en aquest espai web, així com la dels elements tècnics, dels continguts, de la informació i, en general, de la configuració del lloc web.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DEL WEB

VIDRERES NOTAR SLU es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web.

CONTINGUT I ENLLAÇOS DEL WEB

Amb aquest lloc web, la finalitat de VIDRERES NOTAR SLU és presentar la seva activitat com a firma dedicada a la intermediació en la prestació de serveis jurídics a nivell local, nacional i internacional.

VIDRERES NOTAR SLU no es fa responsable del mal ús que es faci dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de l’usuari que hi accedeixi o els utilitzi.

VIDRERES NOTAR SLU no es fa responsable de la informació que continguin les pàgines web de tercers a la qual es pugui accedir a través d’enllaços que ofereixi el web de VIDRERES NOTAR SLU, sent exclusiva responsabilitat de l’usuari que hi accedeixi o els utilitzi. L’existència d’enllaços inclosos al web té una finalitat merament informativa respecte de l’existència d’altres fonts d’informació relacionades. El contingut i la gestió dels llocs webs vinculats a través dels enllaços inclosos al web de VIDRERES NOTAR SLU, es regirà segons les condicions d’aquests enllaços, declinant VIDRERES NOTAR SLU qualsevol responsabilitat al respecte.

FORMULARI DE RECOLLIDA DE DADES

L’ús de determinades sol·licituds dirigides a VIDRERES NOTAR SLU requereix haver de complimentar prèviament un formulari del web. La informació que l’usuari facilita a VIDRERES NOTAR SLU a través d’aquests formularis ha de ser exacta i verídica. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comunica i mantindrà actualitzada la informació donada a VIDRERES NOTAR SLU, amb la finalitat que es correspongui, en tot moment, amb la situació real de l’usuari. En el supòsit de manifestacions comunicades per l’usuari que siguin inexactes, incompletes o falses, aquest serà l’únic responsable dels perjudicis que pugui causar a VIDRERES NOTAR SLU  o a tercers.

Les dades  recopilades a través dels formularis de recollida de dades del web s’incorporaran als fitxers de caràcter personal, dels quals és responsable VIDRERES NOTAR SLU. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar els encàrrecs professionals, les candidatures de treball, així com els suggeriments i consultes que es rebin a través del web.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se, a aquests efectes, a la direcció assenyalada al primer apartat d’aquest avís legal. VIDRERES NOTAR SLU adopta els nivells de seguretat tècnica i organitzativa exigits per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD) i el seu reglament de desenvolupament.

COOKIES

Les cookies són procediments automàtics que alguns webs emmagatzemen a l’ordinador quan es visiten, i es tornen al servidor que les ha creat, a l’hora de realitzar la següent visita. El web, pròpiament, no emmagatzema les cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts, disseny gràfic, logotips, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i codi font existents al web www.joanbernadictamens.com, així com el desenvolupament del mateix són propietat exclusiva de VIDRERES NOTAR SLU i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts del web, ni tan sols citant les fonts, llevat que hi hagi consentiment escrit de VIDRERES NOTAR SLU autoritzant expressament qualsevol altra modalitat d’explotació sobre els drets dels quals VIDRERES NOTAR SLU sigui titular.

VIDRERES NOTAR SLU es reserva el dret a establir un règim de propietat intel·lectual diferent pels continguts que específicament s’expressi.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

VIDRERES NOTAR SLU s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que poden derivar-se de problemes tècnics, de la presència de virus o d’altres elements que puguin ocasionar errors o alteracions als seus equips informàtics i fitxers o documents emmagatzemats als sistemes informàtics dels usuaris del web. Igualment, VIDRERES NOTAR SLU no es responsabilitza dels danys que puguin causar terceres persones o fonts alienes.

LLEI I JURISDICCIÓ

Les relacions en protecció de dades que s’estableixen entre VIDRERES NOTAR SLU i els usuaris d’aquest web se sotmetran a la legislació i jurisdicció de Catalunya.