Contact Info

Manifest sobre Mapundi (riquesa – ocupació – universalisme)

Joan Bernà Xirgo
membre del grup promotor de MAPUNDI
Barcelona, 9 d’abril de 2020

L’”Associació MAPUNDI per a la promoció de la riquesa, l’ocupació i l’universalisme” és una entitat sense ànim de lucre en fase de constitució, amb seu a la ciutat de Barcelona, i d’àmbit personal i territorial mundials.

Les FINALITATS de l’Associació són:

Primera.- Promoure la realització i el desenvolupament de totes les persones del món, i la solidaritat entre elles, en els aspectes social, econòmic i cultural.

Segona.- Promoure la riquesa individual i col·lectiva, i la seva circulació constant, mitjançant la recerca de la plena ocupació professional, la creació, compra, venda i, si escau, manteniment (en els sectors convenients) d’empreses i organitzacions que garanteixin oportunitats, la valoració del treball i del mèrit, i la formació continuada, a totes les edats, per a tothom, i especialment per als més desfavorits; singularment, reconduir accions de voluntariat cap a la creació d’empreses viables, tant en el món occidental com en el Tercer Món, per mitjà de l’emprenedoria social.

Tercera.- Potenciar el desenvolupament d’una consciència favorable a la creació d’un organisme polític d’abast mundial que garanteixi un MÓN DE DRET, en el qual es reconegui que el subjecte de la sobirania és la persona i que materialitzi la necessitat d’una governança multilateral, omnirepresentativa.

FONAMENTS

Primer.- La intervenció d’una associació civil en el món econòmic i mercantil es fonamenta en el fet que les lleis permeten a les entitats sense ànim de lucre realitzar tot tipus d’activitats econòmiques si els seus rendiments, com és el cas, es destinen exclusivament a l’acompliment de les seves mateixes finalitats, en definitiva el bé de la comunitat; les lleis també remarquen que el patrimoni de les associacions no pot repartir-se en cap cas entre els associats ni pot ser cedit gratuïtament a persones físiques determinades o a entitats amb ànim de lucre.

La quota periòdica a satisfer per cada associat, que serà de quantia assequible, permetrà a cadascun d’aquests participar amb plena igualtat de drets en les decisions de l’entitat i tenir, en darrer terme, la condició de beneficiari de les seves activitats i projectes, sigui empresari, treballador o col·laborador.

Si l’entitat rep altres aportacions, com quotes voluntàries de quantitat superior o donacions dels mateixos socis o de tercers, no es modificarà la igualtat de drets derivada per a cada soci del sol fet de ser-ne.

Es promourà la ràpida creació de llocs de treball, però no es promourà ni el subsidi ni la caritat.

Segon.- El vincle entre benestar general de la ciutadania i activitat empresarial és més fort quan hi ha una multiplicitat de petites i mitjanes organitzacions econòmiques, de professionals autònoms i d’assalariats ben retribuïts, que participen dels beneficis de la circulació constant de la riquesa, com a alternativa al domini de les corporacions poderoses que controlen de forma oligàrquica, políticament i financera, la vida del planeta.

Tercer.- L’aplicació de les activitats de creació de riquesa i d’ocupació en relació amb totes les persones del món es fonamenta en la idea de respecte a la radical dignitat de cada ésser humà, visqui on visqui i sigui quina sigui la seva condició personal, en la conveniència social i ètica d’un desenvolupament equilibrat, sostenible i inclusiu, i en el convenciment que només amb aquesta participació serà possible assolir que un organisme de base mundial (sigui l’actual ONU, la mateixa refundada o una futura i nova organització, com podria ésser una Assemblea Mundial de Persones) garanteixi la pau, la prosperitat global, l’eradicació de la fam i de la pobresa, i un sentit de “ciutadania universal” que impliqui la universalització de drets i deures i la prevalença de la voluntat general majoritària dels habitants del planeta per damunt dels interessos particulars d’estats i organitzacions imperialistes.

Quart.- L’existència d’entitats intermèdies entre l’individu i el món tot (estats, nacions, regions, lands, ciutats, metròpolis, tribus, etcètera), l’estructura de les quals depèn d’ideologies diverses i respectables (si s’expressen pacíficament), no ha d’impedir ni la configuració democràtica d’aquestes mateixes entitats, ni ha de bloguejar la relació persona – món.

La força d’una organització universal vinculada a tots els territoris, que estimuli de forma imparable i irreversible el progrés cultural i socioeconòmic arreu, ha d’afavorir la superació dels obstacles derivats de la corrupció, l’autoritarisme, el fanatisme i les desigualtats extremes existents a l’interior d’un determinat país.

CALENDARI D’ACTUACIONS

Primer.- Aquest manifest es difon al llarg d’aquest mes d’abril de 2020. Les persones que ho desitgin podran participar en els debats i sessions informatives que s’organitzaran al llarg del proper mes de maig amb una simple comunicació a: mapundi@mapundi.org.

Segon.- A principis de maig enviarem el detall relatiu a l’organització dels debats i sessions que tindran lloc el mateix mes i en els quals podreu participar.

Tercer.- Abans de finals de juny de 2020 es constituirà formalment l’Associació per part de tots els interessats, amb la creació dels pertinents òrgans i comissions, s’iniciaran les activitats, es concretaran els primers projectes i es crearan els primers llocs de treball.

Quart.- A partir de juliol de 2020, es crearan delegacions o associacions territorials i, si escau, s’organitzarà la pertinent Federació d’Associacions.

COMUNICACIÓ MULTILINGÜE

En tot moment, per actuar la inclusivitat, els òrgans de l’Associació es comunicaran amb cada associat en la llengua que aquest esculli, per minoritària que sigui, i es faran totes les traduccions que calgui.

Gràcies pel vostre interès.
Salut i prosperitat per a tothom.

AVÍS LEGAL

Aquest correu es remet de forma individualitzada a cada destinatari i l’adreça electrònica de cadascun d’aquests, així com les dades que hom pugui incloure en cada comunicació, es mantenen en la confidencialitat.

El grup promotor de MAPUNDI no té altres arxius que els configurats per les «comunicacions trameses» i les «comunicacions rebudes». La finalitat d’aquests arxius és facilitar els debats i sessions informatives que tindran lloc al llarg del mes de maig de 2020, prèvies a la constitució formal de l’Associació. En el context d’aquestes sessions i debats, no es revelaran les dades identificatives de cap persona que hagi rebut o tramès informació sense el seu consentiment exprés.

El responsable dels arxius és el signant del manifest precedent, Joan Bernà Xirgo, i l’adreça de contacte és mapundi@mapundi.org.

Una vegada s’hagi constituït formalment l’Associació les dades del responsable i de contacte seran unes altres, que s’indicaran en el moment adient.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, amb l’article 18.4 de la Constitució espanyola i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició.